Chula Press

Chula Press

von MEB Corporation Ltd.

  • Kategorie: Book
  • Veröffentlichungsdatum: 2013-01-02
  • Aktuelle Version: 4.63
  • Bewertung: 4+
  • Dateigröße: 13.57 MB
  • Entwickler: MEB Corporation Ltd.
  • Kompatibilität: Benötigt iOS 4.3 oder später.

Beschreibung

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มดำเนินการจัดพิมพ์ตำรา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2522 ปณิธานของสำนักพิมพ์ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตหนังสือ/ตำราที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแสวงหา เลือกสรร และจัดพิมพ์ตำรา เอกสาร เอกสารและสื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา 2. เพื่อส่งเสริมให้มีตำราภาษาไทยมากขึ้นและให้นิสิตได้ใช้หนังสือที่มีคุณภาพดีในราคาประหยัด 3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและสังคม 4. ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงาน บุคคล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และส่งเสริมการเขียน การพิมพ์ การอ่าน และการค้นคว้าแสวงหาความรู้ "สรรคุณค่าวิชาการ สู่สังคม" Knowledge to All

Screenshots

keyboard_arrow_up